DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Persondatapolitik

RMG-Inspektion A/S’ Persondatapolitik

I forbindelse med RMG-Inspektion A/S’ virksomhed modtager vi persondata fra kunder, samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner samt fra vores ansatte.

Download Persondatapolitik som pdf

Herunder oplyser vi om, hvordan vi behandler de persondata, vi modtager.

1. Vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger – hvordan kontakter du os?

RMG-Inspektion A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

RMG-Inspektion A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CVR-nr.: 10044316
Telefon: 70 22 43 21
Mail: info.rmg@kiwa.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med udførelse af vores erhvervsvirksomhed for kunder, ved indgåelse af kontrakter med samarbejdspartnere eller aftale om ansættelse. Dertil kommer andre formål, der er i overensstemmelse med vores hovedformål, eksempelvis behandling af persondata i overensstemmelse med gældende regler for vores erhvervsvirksomhed.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er oplysninger i form af:

Almindelige persondata: navn, adresse, email-adresse, telefonnummer, CVR-nummer, bruger-ID og -kode i forbindelse med anvendelse af kundeportal, købshistorik samt oplysninger ved personaleadministration, herunder blank straffeattest, uddannelsesbeviser samt ansøgning og CV.

Fortrolige data i form af CPR-nummer.

Følsomme data vedr. fagforeningsforhold og helbred.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelseslovens § 12, der igen henviser til artikel 6 og 9 i forordningen, og på baggrund af forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Som kunde har du adgang til hovedparten af de oplysninger, vi har registreret om dig eller din virksomhed på vores kundeportal. Hver kunde har eget bruger-ID med egen adgangskode.

Vi videregiver dine personoplysninger til de modtagere, som vi er forpligtet til at videregive oplysningerne til, herunder:

  • Offentlige myndigheder, særligt brandmyndighederne, forsikringsselskaber, banker mv.

Derudover, i forbindelse med drift af vores virksomhed, kan personoplysninger blive videresendt til:

  • RMG-Inspektions samarbejdspartnere og databehandlere, fx hostingfirma, lønadministrationsfirma, Skat, pensionsselskaber, banker, feriekonto, fagforeninger, tillidsrepræsentant, kommuner mv. samt rådgivere som revisor, advokat og IT-konsulent.

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS medmindre du har samtykket heri.

Dog, hvis vi har kunder udenfor EU/EØS, eksempelvis på Færøerne, vil overførsel kun ske, hvis der er tale om sikre tredjelande eller der afgives de fornødne eller passende garantier.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vores oplysninger om dine persondata stammer primært fra dig selv i forbindelse med indgåelse af serviceaftale, leveringsaftale eller ansættelsesaftale. Herudover kan det være, at det har været nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra offentlige kilder såsom cvr-registeret, www.ois.dk mv.

6. Behandling og opbevaring af dine personoplysninger

Generelt sørger RMG-Inspektion A/S ved sin administration af persondata at overholde persondataforordningens principper som følger:

  • indsamling, behandling og opbevaring af data skal være i overensstemmelse med formålet, have legalt grundlag og ske med dataminimering for øje
  • kun autoriserede personer skal have adgang til og kendskab til behandlede persondata
  • persondata skal forblive intakte, komplette og opdaterede i løbet af behandlingen
  • det skal kunne spores, hvor persondata stammer fra og hvem der måtte have ændret i disse data samt hvornår i forbindelse med behandling af dataene hos RMG-Inspektion A/S
  • det er dokumenterbart, hvordan data indsamles, behandles og gemmes hos RMG-Inspektion

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har en aftale med os.

Efter ophør af aftale opbevarer vi dine personoplysninger i nødvendigt omfang for at overholde vores forpligtelser i forhold til bogføringsloven, skat, forældelsesloven mv., dvs. typisk i 5 år.  

Oplysninger om ansøgere slettes dog senest 6 måneder efter besættelse af den stilling, ansøgerne ansøgte om, medmindre ansøger har samtykket til at blive gemt i vores ansøgerarkiv. Ansøgere i ansøgerarkivet slettes to år efter besættelse af ovennævnte stilling.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering – RMG-Inspektion er ude at inspicere hver gang.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, se venligst nedenfor. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Download Persondatapolitik som pdf